Waarden en Normen

Onze maatschappij is zich vandaag bewust van het feit dat waarden en normen meer dan ooit dienen getoond en nageleefd te worden. Aangezien Defensie een afspiegeling is van de maatschappij, is het evident dat ook wij hieraan de nodige aandacht besteden tijdens de opleiding van onze nieuwe kaderleden.

Naast de algemene waarden en normen die voor iedereen van belang zijn in een gemeenschap, willen wij de waarden beklemtonen zonder welke een militair geen militair kan zijn.

Verantwoordelijkheidszin
Je handelt naar algemeen geldende (leef)regels en je kunt een realistische inschatting maken van de gevolgen van niet-naleving ervan.
Je slaagt erin blijk te geven van zelfstandigheid, initiatief en flexibiliteit, zonder je zin voor verantwoordelijkheid of één van de andere waarden in het gedrang te brengen.

Respect
Je behandelt anderen met de nodige
eerbied, neemt de welvoeglijkheidsregels in acht en sluit niemand uit.
Je hebt ook respect voor het materiaal, je werkomgeving en het milieu.
Je bent een teamspeler met veel gezonde samenwerkingsgeest.

Toewijding
Je bent trouw aan de groep waartoe je hoort (Defensie) en je vervult je taken uit eigen beweging met permanente en volledige aandacht tot in de puntjes.

Competentie
Je weet de verworven kennis, vaardigheden en houding zo toe te passen dat dit leidt tot succesvol gedrag in moeilijke situaties.

Zelfdiscipline
Je weet je te beheersen en de nodige zelfdiscipline op te leggen om leefregels te volgen teneinde principes en waarden na te leven.
Je integriteit staat buiten kijf.

Beroepsfierheid
Je laat in alle omstandigheden blijken dat je fier bent militair te zijn. Dit uit zich ondermeer in het dragen van een correcte, aangepaste kledij, correct woordgebruik en correct gedrag, en dit onder alle omstandigheden.

Voorbeeldfunctie
Je neemt een houding aan die anderen tot voorbeeld strekt en aanzet tot navolging.