'; echo ""; } ?>

De Campus Saffraanberg

Saffraanberg : oord met pedagogisch karakter

Bij het begin van de XXste eeuw liet de kloosterorde van de Ursulinen een kostschool bouwen, met de bedoeling er meisjes uit de bemiddelde Europese families een waardige opvoeding te geven. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam hieraan een einde. Kort na de oorlog kocht de Belgische Staat het gebouw voor het bescheiden bedrag van 2 miljoen en vestigde er de pupillenschool ; in de jaren ‘30 werd de kadettenschool er ondergebracht.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Saffraanberg een belangrijke schakel in het Duitse luchtverweer en deed dienst als hoofdkwartier van de nabijgelegen basis van Brustem. De school behield echter haar pedagogisch karakter en werd door de bezetter gebruikt om er vrouwen op te leiden tot assistent-luchtverkeersleiders. Tijdens het testen van een nieuw begeleidingssysteem van de geallieerde vliegtuigen ontsnapte de school, als bij wonder, aan een luchtbombardement.

A British Touch

In de periode tussen de twee oorlogen werd Evere het centrum voor de opleiding van militair luchtverkeer. In het debacle van mei 1940 gaat de band met de voorganger van de school verloren. Het is pas in 1944 dat de “ Belgian Initial Training School ” haar deuren kan openen binnen de Belgische afdeling van de RAF, te Snailwell (Engeland). Naast de basisopleiding voor piloten vinden we er ook een “Technical Training School”.

Pas in oktober ’46 werd de school naar Saffraanberg overgebracht. Maar de “British touch” heeft zich nog jaren nadien doen gelden. Niet alleen werd het uniform van de RAF nog gedragen, maar vooral de onderwijsmethoden ondergingen nog altijd de Britse invloed. De theoretische kennis bleef beperkt tot een minimum ten voordele van een uitgebouwde praktische aanpak, ondersteund door een uitgebreid pakket van didactisch materieel.

De feniks herrijst uit zijn as

Op 8 augustus 1948 worden de gebouwen door een hevige brand verwoest. Alle materieel is totaal onbruikbaar. Van het Ursulinenklooster blijven alleen nog de muren en de kelders over. De Technische School vindt voorlopig onderdak in de Ambiorix-kazerne van Tongeren. Ondertussen wordt in Saffraanberg gestart met de heropbouw. Op de plaats van het voormalig klooster wordt een reusachtig gebouw opgetrokken. In deze koude-oorlogsperiode groeide het aantal leerlingen aan tot 2000. Heel vlug worden houten barakken gebouwd om het gebrek aan lokalen voorlopig te verhelpen.

Een gehomologeerd diploma voor de leerlingen

Dankzij een internationaal klimaat van ontspanning wordt, eind van de jaren ’50, de legerdienst teruggebracht op één jaar. Dit blijkt te kort voor de opleiding van een dienstplichtige tot technicus. Voor de vorming van de onderofficieren-technici deed zich een ander probleem voor : elke promotie of bijscholing betekende een verblijf in de Technische School en bijgevolg een tijdelijke afwezigheid van de basis. Maar ondertussen had de derde generatie straalvliegtuigen haar intrede gedaan. Dit bracht de Luchtmacht ertoe te breken met de traditionele Britse onderwijsmethoden ; de toekomstige technici zouden voortaan een uitgebreide basisopleiding

krijgen waardoor zij zich gemakkelijk konden aanpassen aan de vereisten van hun job.

Met het Koninklijk Besluit van 7 april 1959 wordt de Hogere Secundaire Technische School opgericht. De technici worden gevormd door burgerleraars voor de drie krijgsmachten. Aan het einde van hun vorming krijgen de leerlingen een gehomologeerd A2-diploma. Saffraanberg beschikt nu over twee afdelingen : een algemene opleiding aan de HSTS (D1) gevolgd door specialisatiecursussen en training op luchtmachtmaterieel (D2).

Na het vuur, het water

In 1967 heeft het hoofdgebouw met grote problemen af te rekenen : deuren gaan klemmen, ramen springen stuk… het gebouw stort zelfs gedeeltelijk in. Door een lek in de ondergrondse waterleiding werden de fundamenten met duizenden liters water weggespoeld. Het enorme gebouw was volledig onstabiel.
Er moest vlug een oplossing worden gevonden. In 1968 worden uiterst moderne prefab-schoolgebouwen opgetrokken. De blauwgrijze gebouwen, waarvan de levensduur op 15 jaar was geschat, zijn nog steeds in gebruik.

Een voortdurende strijd: meegaan met de tijd

De Technische School heeft de technologische evolutie altijd op de voet gevolgd ; anderzijds heeft ze ook nog voor maatschappelijke vernieuwing gezorgd. Zo doen, in 1976, de eerste vrouwelijke leerkrachten hun intrede in het voormalige klooster en, enkele jaren later, komen meisjes de rangen van de leerlingen aanvullen.
Dankzij een nauwe samenwerking met de universiteiten, kan Saffraanberg een van de eerste geïnformatiseerde vragenbanken oprichten. Velen benijden ons deze moderne evaluatiemethode. Al vlug beschikt de school over audiovisuele apparatuur, retroprojectoren en videozalen. Intussen maken multimedia computers deel uit van het didactisch materieel.

Gedurende meer dan 30 jaar was een Spitfire uit de Tweede Wereldoorlog het onderwerp van bewondering voor alle voorbijgangers. Velen waren dan ook ontgoocheld toen hij werd vervangen door een F-104, die symbool moet staan voor de moderne tijd en de toekomst. In de loodsen staat ondertussen het vliegtuig van de vierde generatie, de F-16, een juweeltje op het gebied van elektronica en informatica en een heuse uitdaging voor onze leerlingen. Sinds 1988 heeft de Technische School werk gemaakt van de oprichting van een informaticacentrum dat deze naam waardig is. In de goed uitgeruste labs maken de allernieuwste snufjes op het gebied van composietmaterialen en optische vezels hun opgang.

1994 een gedenkwaardig jaar

1994 is een bijzonder jaar voor Saffraanberg. De Technische School viert haar 50-jarig bestaan. Tijdens een militaire parade op het marktplein van Sint-Truiden, geeft de Stafchef van de Luchtmacht, Luitenant-Generaal Vlieger Vanhecke, aan de korpscommandant van de school, de oorkonde met de toestemming om de titel “ koninklijk ” toe te voegen aan haar vroegere benaming.

Klaar voor de 21ste eeuw

Met het vallen van de muur van Berlijn verdwijnt ook de potentiële vijand. Met als gevolg, een volledige herstructurering van het leger die geen enkele eenheid spaart. Tengevolge van het nieuwe statuut wordt de vorming van onderofficieren herzien en de A2-cyclus tot de laatste twee jaren herleid.
Het opdoeken van een aantal eenheden doet het effectief van de K Tech S echter merkelijk aangroeien. Het militaire vormingscentrum van Koksijde en de niet-technische cursussen van Bevingen worden naar Saffraanberg overgeheveld. De academische afdeling wordt in 4 directies onderverdeeld onder de benaming “ Groep Vorming ”.

Met uitzondering van de specialisatiecursussen voor luchtcontrole, weerkunde en brandbestrijding, staat 

Saffraanberg in voor alle cursussen voor het niet-varend personeel van de Luchtmacht, alsook voor de militaire vorming van de hulpofficieren-piloten van de Luchtmacht. Deze uitbreiding zal op korte termijn wel resulteren in plaatsgebrek. Vanaf 1990 wordt dan ook gestart met een grondige renovatie van de gebouwen. Niet alleen de logementsblokken, maar ook het imposante hoofdgebouw (Blok 13) krijgen een opknapbeurt. In mei 2001 vindt de officiële inhuldiging plaats. Dankzij deze vernieuwingswerken beschikt de K Tech S nu over lokalen die een modern onderricht mogelijk maken, onderricht gegeven door gemotiveerde militairen en burgerleraars. In dit 21ste-eeuws pedagogisch kader wordt alles in het werk gesteld opdat de leerlingen zouden slagen.

Nieuwe eeuw,

Nieuwe structuren,

Nieuwe uitdagingen…

In september 2000 ging het nieuw concept voor de vorming van onderofficieren van start en in 2002 zorgde het herstructureringsplan Defensie ervoor dat de structuren, de werking en de mentaliteit binnen de Koninklijke Technische School (K Tech S) grondig wijzigden.
Vanaf 2006 staat de school een nieuwe ingrijpende uitdaging te wachten; naast de verhuis van de VDKMS van de site Laken naar de Campus Saffraanberg op 17 augustus, zullen vanaf het schooljaar 2007-2008 ook de twee andere onderofficierenscholen van Zedelgem en Dinant geïntegreerd worden te Saffraanberg. Vanaf dat moment zullen alle militaire basisvormingen, 

de gemeenschappelijke voortgezette vormingen voor onderofficieren alsook de algemene technische opleiding voor de techniekers, gegeven worden in Saffraanberg, onder de nieuwe naam Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO). In piekperiodes zorgt dit voor de aanwezigheid van 1400 leerlingen op de campus. Teneinde deze leerlingen in de best mogelijke omstandigheden op te vangen en te onderrichten, zijn in 2005 grondige infrastructuurwerken begonnen : bestaande blokken worden gerenoveerd en omgebouwd tot les- of logementsblokken en er wordt een nieuwe logementsblok gebouwd. Die werken zorgen ervoor dat we 800 leerlingen in internaatsregime kunnen opvangen.

De gespecialiseerde technische vorming wordt vanaf dat moment gegeven in het nieuw opgerichte Competentiecentrum voor de Vorming Steun Departement Techniek Air (CC Sp Dept Tech Air) en eveneens gevestigd is op de Campus Saffraanberg. Het Departement neemt de tradities van de K Tech S over.

Om zich aan te passen aan de nieuwe Europese richtlijnen in verband met de vorming van het technisch luchtvaart personeel volgt er in 2016 een herstructurering binnen de school.

In 2016 werden de taken van het Departement Schoolse Vorming (DSV) en CC Sp Dept Tech Air overgeheveld naar de andere departementen. Het Departement Technische Vorming (DTV) overkoepelt sinds dat jaar de opleiding van de kandidaten-techniekers eerste en tweede jaar en de vorming van de leerlingen van de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS).

Het jaar 2020 is een bewogen jaar met de oprichting van de Voorbereidende Divisie Kader (VD Kader) onder de vleugels van het Departement Technische Vorming (DTV) met daaronder zowel de Voorbereidende Divisie op de Koninklijke Militaire School (VDKMS) als de Voorbereidende Divisie Techniek (VD Tech) voor zij die de opleiding Onderofficier Techniek willen starten in de KSOO. In januari werden ook voor de eerste maal extra leerlingen toegevoegd aan het reeds lopende schooljaar van de VDKMS.

Half maart valt de hele wereld stil omwille van het corona-virus. Ook de Campus Saffraanberg sluit haar deuren, iedereen werkt van thuis uit en de lessen worden aangepast en gegeven via digitale middelen.

Op 18 mei 2020 staan alle leerlingen, kandidaten en kaderleden weer in de Campus om de opleidingen verder te zetten. Het programma moest aangepast worden en iedereen doet zijn best om het schooljaar goed af te ronden zonder al teveel te moeten inboeten aan de kwaliteit en de doelstellingen van de vorming.

Het schooljaar 20-21 bevat ook een belangrijke wijziging want een aantal modules binnen het Departement Militaire Vorming ondergaan een herstructurering, waardoor de kandidaten nog slechts 5 maanden op de Campus zullen zijn voor hun militaire basisvorming. Hierdoor kunnen er twee basisvormingen per jaar gegeven worden en kunnen de kandidaten sneller beginnen aan hun gespecialiseerde vorming.

De Campus leeft en groeit mee met de maatschappij en met de noden van Defensie.